LIrik asli Something happen with My heart

뭔가 내 마음은 서정 (영어 버전)
Lirik 뭔가 내 마음은 (영어)
가수 : A'ST1 위업은 티 - 맥스
남자 ost를 가사 컬렉션

뭔가 내 마음은 어떻게
(버전 영어)

내가 그것을 말한다하더라도, 가지 말라고
내가 그만하라고해도

내 마음 당신쪽으로 계속
그것은, 그것 감소하지 않습니다 밖으로 착용하지 않습니다

이렇게 사랑입니다
명씩, 내가 계산하고 기억 계산

내 마음 잠시 쉴수가 없어
그냥 제어하기가 어렵되는 수하물되는거야

그들 던져 버릴 수도 없어
정말, 마음은 어떻게든 뭔가 할 수 있어야합니다

내가 사랑에서 장님 바보 있어야합니다
딱 한 , 매일 곳에


당신 슬픈 해가 뜨면
심지어 분비 고장 났나 눈물

나의 눈물 멈추지 않을거야
단지 당신 사랑만이

그냥 말 안 될까요?
손을 내밀어하더라도

내가 얼마나 밖으로 전화를해도
항상 멀리에서 왔어요

그것은 아픈 상처가되는 사랑하는거야
내가 왜 그것 지울 수 없다

정말, 마음은 어떻게든 뭔가 할 수 있어야합니다
내가 사랑에서 장님 바보 있어야합니다

딱 한 , 매일 곳에
당신 슬픈 해가 뜨면

심지어 분비 고장 났나 눈물
나의 눈물 멈추지 않을거야

단 한 마디, 당신이 사랑하는 구절
그냥 말 안 될까요?

거짓말 편안을 위해서는 스스로 노력
당신은 방금 미소 그것이 내가 행복해

장소 왜냐하면 당신을 향해가는 내가 아냐
외로운 눈물 흐름


정말, 마음은 어떻게든 뭔가 할 수 있어야합니다
어려운 사랑 이상의 미쳤어합니다

당신 잊을 수 없어, 자네를 가질 수 없다
날마다 당신을 기다 리면서

너무 많이 없어진 질병으로부터 약해진 것 같아요
당신을 너무 사랑에서

한 가지는, 당신의 마음 한가지
당신이 나와 함께 그것을 공유 수 없습니다
당신 사랑 수 없습니다

Baca secara fonetik

2 komentar

Post a Comment

PUTUH AKU

JUMLAH JEMAU SINGGAH

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

BUNGAU DUSUN

WELCOME TO MY BLOGGER,SOMETHING OF IMPORTANT AVAILABLE IN HERE

TINGGALKELAH PESAN

CREATE BY : BUJANG

MENU SPECIAL

Powered by Blogger.

TRANSLATE

PESAN JEMAU TUAU

Nak,amun nanti kaba merantau jauh,mak harap jangan lupau balik.. Empuk lemak didaerah jemau masih lemak didaerah sendighi.. Ingat katau mak ni..

MPAI DIPOSTKAH

MPAI DIPOSTKAH

Search